Nymphalidae 7 (Takvinger)

Apaturinae (Regnbuesommerfugle)

Arter:

Apatura iris (Iris)

Apatura ilia (Ilia)